عنوان سرمقاله

علیرضا عظیمی : سردبیر پایگاه

رفقای عزیز کارگزار!
خصوصاً عزیزانی که بصورت تخصصی وارد حوزه کاری برگزاری رویدادهای معماری شده‌اید؛ شأن معماری ما برگزاری گردهمایی در پارکینگ طبقاتی نیست.

نسل ما روزگاری در خانه هنرمندان و موز‌ه‌ی هنرهای معاصر وقت میگذراند. نگذاریم نسل جدید دچار افت سلیقه و کسر شأن بشود.

این مد پارچه‌های سفید هم خیلی زیبا و آرامش‌بخش است. شاید نوعی مانیفست اعتراضی در عین راهکاری اقتصادی هم باشد. لیکن حقیر مطمئن است شما در شرایط آسوده‌تر و با توجه به سلیقه و امکاناتی که دارید می‌توانید ایده‌های «ایرانی‌تر» هم خلق و ارائه نمایید.

این مطلب نافی زحمات یاران و جهش کیفی رویدادهای معماری در سالیان اخیر نیست. کمبود ایده‌های جدید برای اتصال ارکان صنعت ساختمان از یکسو و ضعف رویدادهای دولتی و البته دست کوتاه ما از حضور در رویدادهای بین المللی از سویی دیگر همگی دلیلی بر لزوم حضور قدرتمند هرکسی است که فکر میکند در این زمینه دارای استعداد است و میتواند کمکی به کشور نماید.

15 تیر 1402