نمایشگاه مجموعه آثار معماران جوان استان یزد

انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد با همکاری پایگاه خبری فضای نو

نخستین نمایشگاه گروهی برترین آثار معماری ، معماری داخلی ، مرمت و شهرسازی معماران جوان استان یزد موسوم به

« در سایه سار بادگیرها »

لیست معماران حاضر در رویداد:
علی ابراهیمی
علی شاه محمودي و مریم باقري
علی محمد صفایی
امین ذاکري نیا
سینا امیربیگی وهمکاران
امیر بهادر میرحسینی
چهارسو نقش هنر
احسان نوري
فرهاد صحاف نیا
فرشته شجاع
هرندي و هرندي
حسین ابویی و سمانه خضري
مهدي صادق احمدي
مرجان دهقان
مهدي عباسی
میثم کارگر
میلاد شریفی زاد
مینا منتظري
میترا زرعی
محمد آقا جعفري ها
طوبی اولیا و سید محمدرضا فهیمی بافقی
محمد رضا عالم و همکاران
پدرام و نازلی جعفربیگی
سعید همت زاده دستگردي
سید هادي رضوي

تاریخ نمایشگاه
سی و سی و یکم خرداد از ساعت هجده الی بیست و یک در کارخانه نوآوری درخشان یزد