تلفن مستقیم مدیر مسئول:

09126222843 (دکتر علیرضا عظیمی)

تلفن دفتر پایگاه:

02122467416 (تماس فقط از ساعت 9 الی 17، روزهای کاری)