آدرس پایگاه: 

انتهای شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بلوار شهید مژدی، 12متری اول شرقی، پلاک 4، واحد3

تلفن مستقیم صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

09126222843 (دکتر علیرضا عظیمی)

ایمیل:

info@fazayeno.ir

fazayenomedia@Gmail.com