نمایشگاه در میان جنگل و دریا ، نخستین نمایشگاه گروهی آثار معماری و طراحی داخلی از دفاتر و جریان نوین معماری در خطه شمال کشور است. عمده تمرکز این رویداد بر معرفی جوانان معمار متمرکز شده است. این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه صنعت ساختمان ساری از تاریخ هشتم الی یازدهم مهر در مرکز تجارت بین المللی کاسپین نیاوران برگزار خواهد شد.
در این نمایشگاه قریب سی تن از حرفه مندان پیشروی شمال کشور با نمایش آثار خود حضور خواهند داشت.
نمایشگاه در میان جنگل و دریا با حمایت انحصاری شرکت طراحی داخلی و مبلمان فرم فضا برگزار می شود.