لابراتوار باربری ( BARBERI LABORATORY ) نامی است که گروه معماران RCR بر روی دفتر خود گذاشته اند. آنها از این فضا فقط بعنوان یک مرکز طراحی استفاده نمی کنند بلکه انجا را هسته پژوهشی می دانند. این بنا یک ساختمان ابتدای قرن بیستمی است که بر اثر اتش سوزی اسیب دید اما این گروه از سال 2004 انجا را تهیه و بازسازی نمود.