تولید پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


کلیپی از نخستین گرهمائی معماران استان کرمان در خرداد 1402 به همت انجمن ضنفی مهندسان معمار استان کرمان

برگزارکنندگان و دست اندرکاران رویداد که بانی انجمن نیز بودند به شرح ذیل می باشند:

دکتر نیما جهان بین رئیس هیئت مدیره
دکتر جواد ابراهیمی مدیر اجرایی گردهمایی و عضو هیئت مدیره
مهندس علیرضا قزل ایاغ مدیر مالی گردهمایی و خزانه دار هیئت مدیره
دکتر سجاد رنجبر مدیر نمایشگاه گردهمایی و دبیر هیئت مدیره
مهندس حسنیه امیری نایب رئیس هیئت مدیره