اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


فهرست مطالب

تقدیمات و تشکرات، پیشگفتار، مقدمه •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••۱۴-۱۱

فصل اول: توضیح و توسعه مفاهیم | ۱۵
بخش اول: توضیح مفاهیم •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۱۵
۱-۱. معماری چیست؟ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۱۵
۱-۲. معمار کیست؟ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۱۶
۱-۳. نظریه •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۱۸
۱-۴. شعار ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۱۸
۱-۵. پروتکل •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۱۹
۱-۶. روش طراحی ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۰
۱-۷. امضاء معمار •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۰
۱-۸. خلاقیت ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۱

بخش دوم: توسعه مفاهیم •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۲
۲-۱. اتود •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۲
۲-۲. اسکیس •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۲
۲-۳. کروکی •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۲
۲-۴. راندو ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۲
۲-۵. سازماندهی •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۳

فصل دوم: روند ثابت طراحی معماری | ۲۷
بخش اول: انواع کانسپت •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۷
۱-۱. قیاسی، نگاه به دیگر چیزها (AVALOGIES) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۷
۱-۲. استعاره‌ای، نگاه به انتزاعات (METAPHORES AND SIMILESIII) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۹
۱-۳. جوهره‌ای، نگاه به ماوراء نیاز های برنامه IV (ESSENCES) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۳۰
۱-۴. برنامه‌ای، نگاه به نیازها و اهداف خواسته شده (PROGRAMMATICAL) •••••••••••••••••••••••••••••••••• ۳۱
۱-۵. ایده‌آل‌گرا، نگاه به ارزش‌های مطلق •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۳۲

بخش دوم: ابزارهای جدید •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۳۴
۲-۱. پارتی ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۳۴
۲-۲. دیاگرام‌ها •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۳۴
۲-۳. طوفان‌ مغزی •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۳۶
۲-۴. ریزفضا و برنامه فیزیکی ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۳۷
۲-۵. دفترچه اسکیس و جعه ابزار ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۳۷
۲-۶. تصور فضایی •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۳۸
۲-۷. اینستالیشن (Installation) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۳۸

بخش سوم: روند ثابت طراحی معماری •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۱
۳-۱. مطالعه و تحقیق (فاز صفر) چیست و چگونه است؟ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۱
۳-۲. ایده‌پردازی اولیه (تک ایده) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۱
۳-۳. برنامه ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۲
۳-۴. کانسپت •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۳
۳-۵. ایده‌پردازی ثانویه با طراحی (چند ایده) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۳
۳-۶. شمای اولیه •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۴
۳-۷. خلق آلترناتیوها، انتخاب •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۵
۳-۸. باز طراحی •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۵
۳-۹. کنترل •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۶
۳-۱۰. مستندسازی ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۷
۳-۱۱. پایان طراحی فاز یک •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۴۷

فصل سوم: انواع روش های طراحی | ۴۹
۱.روش های رویکردگرا •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۵۰
۲.روش جزء به کل •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۵۱
۳.روش بررسی دید، منظر و معماری با اسکیس (فرانک گهری) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۵۱
۴.روش بررسی دیاگرامینگ پروژه (ریچارد راجرز) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۵۴
۵.روش بررسی فرمینگ (زاحا حدید) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۵۶
۶.روش بررسی تعادل پویا با اسکیس (سانتیاگو کالاتراوا) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۶۰
۷.روش هندسه نقشه •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۶۱
۸.روش گشتالت، از پلان فضایی تا پلان آزاد (نمونه موردی:خانه تناولی از کامران دیبا) •••••••••••••••••••••••• ۶۳
۹.روش زمینه‌گرایی، بسترگرایی و سطح‌گرایی ( نمونه موردی: رضا دانشمیر) •••••••••••••••••••••••••••••••• ۷۰
۱۰.روش معماری سنتی ایران ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۷۳
۱۱.روش لی‌آوت (Lay out) برای عملکردهای پیچیده ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۷۳

فصل چهارم: انواع روش های طراحی در معماری معاصر ایران | ۷۷
۱.از ابتدا تا انهدام، از رستاخیز تا انسجام ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۷۷
۲.انسجام در معماری ایران •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۸۷
۳.الگوبرداری ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۹۰
۴.نمادپردازی ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۱۳۲
۵.داستان‌های مفهومی •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۱۷۳
۶.آثار پیرو مساله ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۰۶

فصل پنجم: جمع‌بندی | ۲۶۹
۱.از دانشکده‌های معماری چه خبر؟ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۶۹
۲.به کجا می رویم؟ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۷۰

منابع •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ۲۷۲