اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


نام پروژه: کافه روتین

طراحان:محمد مهدی اشجعی، نگار بیسادی

اجرا:گروه ساختمانی اشجعی

مکان:تهران، خیابان پاسداران

سال اجرا:۱۴۰۰-۱۳۹۹

عکاس:مهدی محمد خانی

ایمیل ارتباطی:negar.bisadii@gmail.com

اینستاگرام:negarbisadi

Ashjaeiconstructiongroup

طراحان

.محمـد مهـدی اشـجعی فـارغ التحصیـل معمـاری در مقطـع کارشناسـی ارشـد از دانشـکده هنـر و معمـاری تهـران مرکـز. وی همـراه بـا گـروه سـاختمانی اشجعی فعالیت خود را آغاز کرده که حاصل آن طراحی و اجرا پروژه های متعدد مسکونی است.

.نـگار بیسـادی فـارغ التحصیـل معمـاری داخلـی در مقطـع کارشناسـی ارشـد از دانشـکده هنـر و معمـاری تهـران جنـوب، وی فعالیـت حرفـه ای خـود را بـا دفتر Nemati Architects آغاز کرده و هم اکنون با گروه ساختمانی اشجعی همکاری میکند .

 ایده طراحی

با توجه به پتانسيل های فضايی كه در ابتدا داشتيم از قبيل ارتفاع سقف ۴ متر و قرار گيری كف مغازه با ترازی به ارتفاع ۶۰ سانتی متـر بـالا از تـراز صفـر خيابـان پاسـداران و محدوديـت مسـاحت فضـا نسـبت بـه كاربـري مـورد نظـر كارفرمـا ( قهـوه فروشـی بـه صـورت تيـك وی ) ۲۴ متـر مربـع، بهتريـن پاسـخ بـه مسـئله مطـرح شـده را در ابتـدا بـا تقسـيم بنـدي فضايـي بـه دو محوطـه عملكـردي باريسـتا ( فروشـنده ) و مشـتری شـروع كرديـم ( ايديـا) و بـراي ايجـاد پيوسـتگی بصـري ايـن دو فضـا باهـم در ارتفـاع چشـم ناظـر و در عيـن حـال نمايـش كامـل محصـولات در كل فضـا بـه دور از پـرت فضايـی ( شـلف ) و بـا ايـده ی ويتريـن متغييـر و عـدم جـدا سـازي ويترين  با كل فضا به صورتی كه مشتری به مثابه عنصری شاخص در حال نوشيدن قهوه در پشت جداره شهری قرار ميگيرد.

 کانسپت طراحی

در پـس هیاهـو و اغتشـاش بصـری بدنـه شـهری و بـه خصـوص خیابـان پاسـداران کـه نمـو امـروزی لالـه زار ده ۵۰ تهـران اسـت ایجاد فضایی برای لحظه ای درنگ و حل شدن احجام سیال معلق در اتمسفر فضایی همراه با بوی قهوه.

حركـت اصلـي تريـن ركـن در سـايت مـورد نظـر اسـت، حركـت عابريـن پيـاده و حركـت پـی در پـی اتومبيـل هـا، هـر كـدام  در پـي هدفـی  سـيال در شـلوغی سـاعات، حـال سـوال مطـرح شـده ايـن اسـت، چگونـه ميتـوان در ايـن جـداره شـهري فضايـی خلـق كرد براي چند لحظه سكون به دور از حركت فردی … ؟

پاسـخ: بـر اسـاس سيركولاسـيون حركتـی عابريـن پيـاده از خـارج فضـا بـه داخـل ( دعـوت كنندگـی ) و بـا بهـره گيـری از جريـان رايحه ی مطبوع قهوه از داخل فضا به بيرون و ايده ی مطرح شده ( ويترين متغيير و بهره ي ارتفاعي )

طراحـی شـلف هايـی معلـق از سـقف و بـه نحـوی كـه فـرد در بـدو ورود بـه فضـا سـاكن و حـال بـا حركـت سـيال چشـم ناظـر( ديد ۳۶۰ درجه )  از نقطه شروع ( كانتر فروش ) تا نقطه پايانی ( window table )همراه است. استفاده از رنگ گرم ( صورتی ) در پـس زمينـه و در مقابـل رنـگ سـرد ( طوسـی ) شـلف هـا پارادكسـي  اسـت دلنشـين،  همـراه بـا حـس كنجـاوي بـراي ورود به فضا.