اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


تصویر اول: ساختمان مرکزی کشتیرانی در چهارراه فرمانیه تهران /بیست و سه هزار مترمربع زیربنا / سال ساخت: هزار و سیصد و هفتاد و هشت تا هشتاد خورشیدی
تصویر دوم: برج الهیه مدرس شمال/ بیست و سه هزار مترمربع در نوزده طبقه / سال ساخت: هشتاد و یک تا هشتاد سه خورشیدی
تصویر سوم: برج پردیسان الهیه / هجده هزار مترمربع / سال ساخت: از هشتاد و دو تا هشتاد و پنج خورشیدی
تصویر چهارم: مجتمع تجاری اداری سپهر در امیرکبیر/ یازده هزار و پانصد مترمربع / در دست ساخت
تصویر پنجم : ساختمان اقدسیه در گلستان شالی