اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


به نام نامی ایزد که خط است بر جهان و نور است بر وجود

رستوران در تعبیر آرامش رمیده در نور و گم شده در ثانیه های باهم بودن جایی برای آمدن، نوشیدن و نشستن نوش به نای آدمی نه از شکم و خوردن و رفتن .

سعی بر آن شد در این اثر طراحی و اجرا شده در این دفتر جایی ترتیب داده شود برای خاطره سازی ولو برای یک بار یک دم یا ثانیه‌ای گذار در میانه‌های انبوه امروزه‌ی زندگی به تعبیر سهراب نور را در هاون کوبیدیم رخت را بر سیاهیی و تیرگی راندیم و در لعل و لعابش نور را به هدایت و فراخور دید و فضای منور روز که بر تراس قابل دسترس فضای داخل را متاثر میساخت تعبیری باید داشت گذار از اینکه خودِ نور روز و طبعیت آفتاب خود بحثی است خارج از نوشته و کتاب و مقاله و اهل نور را خود زندگیست خارج از عالم معنا، تفکیک فضایی را به جای یکپارچه سازی و به توجه به قابلیت فضای تحت عنوان طراحی که شامل تراس ( فضای باز ) و فضای داخلی مسقف میبود، طراحی بر دو بخش روشن و تیره، یین و یانگ، پیش برده شد .

فضای روشن را به فراخی گذر در رفت وآمدی و با اندک مبلمان و گیاهانی با تمرکز بر باز بودن مسیر و سیرکولاسیون از نقطه نظر بصری که حس آزادی بهتری داشته باشد پیش رفت که مرز جدا کننده ی دو فضا دیوار شیشه ای وسط هر دوفضاست که نور را پذیرفته در سیاهی گم میکند و ماهیت فضا را به آرامش شب بدل میسازد ، خواه شب تار باشد یا روز روشن که در جوار ترکیبی اینچنین بر آن شدیم که نور را در جوار نشیمن گاه هایی که به تعبیر خانواده و فضای ذون بندی شده در یک کالبد کلی کنار هم قرار گرفته قرار دهیم، همه از هم جدا و در آن واحد همه بر یک خط و کلیت استوار گشته‌اند ، نور به دست‌انداز این فضا‌ها و بر پیشانی آن وارد شده که بصورت محو شده در این مسیر قرار گرفته و نور را نه از سقف به جز اندک و نیاز و نه از کف که در چشم در چشم ناظر اندازد و بنای آزده خاطری ناظر را فراهم آورد، بلکه عمده‌ی نور را جز در تابش های هدف مند بر تابلو یا روشنی موضئی این بار در میانی ترین و مجاور ترین و محو ترین قسمت کار جای داده ایم پشت به ناظر و در همجواری چشمانش آنگاه که گرم عیش و عشرت شود در فراخور یارانش به همراهی ناظر درآید .

و نیز سعی بر آن شد که سیالت فضایی در سیرکولاسیون و راه و رفت و گشت و گذار از بدو ورود تا محل سفارس و مطبخ و سرو در ذون بندی های تعریف شده و بدون مزاحمت برای مراجیعن ایستاده و تازه وارد شده ، کارکنان و باشندگان در فضا ایجاد شود ، که می‌توان از جمله این موارد به چرخشی دوار از وردوی کنار‌نشسته در جوار سالن تا ورود به مطبخ و فضای قهوه و قهوه‌ساز اشاره کرد که باز خود در سیاهی گم گشته و بر مطبقی از نور سوار گشته و در المان ها و نمادها سعی بر آن شد که از ژاپن معانی در مغاک بپیچد در چشم، گاه گاهی نور در میانش گم شود و از فراز و فرودش وارد شده باز به خاموشی گراید و در رنگ و نور از سادگی و سختی آن مردمان بهره‌ای داشته باشیم .

چاپ چاپ اینک در تهران – زعفرانیه ساخته شده و در شهر هم آوایی شده برای مردمان و عشرت پسندان .

دفتر معماری نازنین سعیدی به تاریخ شهریور ماه 1402

معمار و طراح داخلی : نازنین سعیدی

اجرا : دکتر مرتضی غفاری جداری

متن و شبیه سازی خیال در عالم چشم : سامان رامیان .

تصاویر

نقشه ها