اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


کارفرمای پروژه با در اختیار گرفتن دو واحد اداری که به یکدیگر از کنج بغل زده بودند در صدد ایجاد فضای درمانی , آموزشی با مساحت ۲۲۰ متر مربع بود در طراحی مجموعه فضاها به صورت یک پارپچه به گونه ایی با هم ترکیب شدند که دو واحد ۹0 و 130 متری موجود قابل تشخیص نباشد. سازمان دهی فضایی به گونه ایی شکل گرفت که واحد کوچکتر به قسمت پذیرش- اتاق پزشک و سالن جلسات و آموزش و واحد بزرگتر به بخش درمان اختصاص یافت.

طراحی داخلی به سسبک مدرن و مینمال انجام شد که هر مراجعه کنند در ابتدای ورود حس آرامش را کسب کند و  فضای  پذیرش که فضای آرام و تلطیف شده با المان های سبز و دیدی مناسب از ورای شیشه های هوشمند به کوه‌های البرز می باشد قرار می‌گیرد و سپس با حضور در قسمت درمان که با تغییر کفپوش و تبدیل رنگ سفید بدنه به طوسی تبدیل گردیده است وارد می‌شود .در قسمت درمانی هیچ المانی از دید مراجعه‌کننده مخفی نیست و تمامی فضاها و درمان از جمله اتاق جراحی- استریل و غیره با شیشه تبدیل شدنداند و با قرار گیری بر روی صندلی درمان از منظره تراس پیرامونی که با گلهای فصل و بامبو آرایش شده اند لذت میبرند . پس از حضور دندانپزشک و با تغییر دید بیمار به سخف میتواند صفحه نمایشی که در سقف برای دیده بیمار در نظر گرفته شده است استفاده نماید.

درایده این پروژه با توجه به وجود فضاهای متعدد تاریک در بنا سعی در شفاف کردن سطوح و آوردن نور از خارج با استفاده از بدنه های شفاف به کلیه قسمتهای  داخلی فضا گردیده بود و بر اساس این ایده می بایست سعی در سبک کردن فضا با المان های ساده شفاف در بدنه و طراحی مبلمان تمای مبلمان از جمله (صندلی های پذیرش , میز پذیرش , میز و صندلی های اتاق جلسات) به صورت مینمال با استفاده از کمترین تنوع متریال و با الهام گرفتن از فرم های فضای طراحی شد.

و همچنین نورپردازی فضا پیرو ایده طرح و پرهیز از هرگونه المان اضافی به صورت خطی و با سازماندهی فضا طراحی گردیده است.

تصاویر

مستندات