اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


طراحی: گروه معماری منفی شصت

@_60architecture

معمار مسئول: فاطمه کرمی

@fatemeh_karami

نظارت و اجرا فاطمه کرمی_میلاد نورالهی

@fatemeh_karami  @milad_norollahi

موقعیت :پروژه اصفهان_زرینشهر

عکاس پروژه: نیک استودیو

@_nik_studio

توضیحات:

کانسپت اولیه طراحی برا اساس تفکیک خط تعامل و تقاعد در معنای لغوی کلمه بود به این معنا که شاید این دو واژه از یکدیگردر طراحی  جدا شده باشند اما از نظر حسی و ادراکی در فضا در اصل همسو و هم نشین یکدیگر برای رساندن هدف و کاربری دفتر کار آتلیه نیک بود. که به واسطه رنگ ومتریال  خاکستری بخشی هایی که کنش و واکنش را نشان میداد ارائه کردیم و به وسیله رنگ کرمی بخش های سکون را در کنار فعل و انفعالات قرار دادیم که به واسطه بازتاب نتیجه کار از جانب ارباب رجوع و کارفرما به هدف حاصل رسیدیم .