اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


سال 2020 با شرایطی متمایز و ناآشنا آغاز شده است. دوران همه گیری که انتظار می رفت که طی چند روز یا چند ماه پایان یابد، برای بیش از یک سال است که ادامه یافته و هیچ آینده قابل پیش بینی خوشبینانه ای را نمی توان برای اتمام آن متصور شد. به عنوان یک طراح، ما نباید این شرایط را به عنوان اتمام دنیا تلقی کنیم و غیرواقع واکنش نشان دهیم.

با نظر به شرایط موجود، این پاوین به گونه ای طراحی شده که هشت ستون واره (دودکش) آن فضاهای مطبوع متنوعی برای فعالیت های عمومی بیرونی ایجاد کرده اند، و این  در حالی است که رعایت فاصله گذاری اجتماعی مطلوب مانع از داشتن فضایی پویا و سرزنده نگردیده است. برای گرامی داشت زیبایی های زمستان، فعالیت های زمستانی متعددی از جمله حمام آب گرم، آتشدان، محوطه نشستن، محل اجرای موسیقی بدون پژواک و محل تاب خوردن نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، سازه های فضاکار پوسته بیرونی،کمک به داشتن شفافیت بیشتر و همچنین تعامل بازدیدکننده و طبیعت از طریق ادغام فضای سبز می کنند.

کلمات کلیدی: شفافیت، تعامل، ادغام (طبیعت و معماری)، فعالیت های زمستانی، فاصله گذاری اجتماعی.