اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


انجمن سبز لید (LEED)

راهنمای آمادگی آزمون LEED نسخه چهارم

مقدمه

راهنمای آمادگی برای آزمون انجمن سبز LEED، نسخه چهارم، منبعی جامع برای آزمون مربوطه است. کتاب راهنمای آمادگی برای آزمون با متنی مختصر و دقیق به همراه تصاویر ، رویکردی دقیق و کارآمد برای مطالعه فرآهم آورده است. به منظور کمک برای قبولی موفقیت آمیز در آزمون انجمن سبز LEED، تمامی موارد چاپی و منابع دیجیتال به گونه ای طراحی شده اند که باعث درک سریع تر مطلب می شوند. این موارد شامل اهداف، عبارت ها و تعاریف کلیدی، حقایق و حاصل از یادداشت های میدانی علاوه بر سوالات تمرینی و نمونه سوالات آزمون هستند.

اهداف مفاهیم اصلی، حوزه های هدف و حوزه های دانشی را در هر فصل بیان می کنند.

عبارت های کلیدی فهرستی از عبارت ها را برای درک آزمون انجمن سبز LEED فرآهم می آورد.

چکیده اطلاعات اطلاعاتی را در رابطه با عناوین فصل ارائه می کند.

اطلاعات میدانی یک متخصص معتبر در زمینه LEED را نشان می دهد.

عبارت ها و تعاریف کلیدی توضیحات دقیقی در خصوص عبارت های کلیدی فهرست شده در آغاز هر فصل را فراهم می آورد.

سوالات تمرینی نمونه ای از سوالات را ارائه می کند که اطلاعات بیان شده در فصل را بررسی می نماید.

اسما ياوري   فاطمه خوشاب


فهرست کتاب
فصل 1 – تبدیل شدن به یک انجمن سبز LEED 24
تاریخچه رهبری در زمینه انرژی و طراحی زیست محیطی 25
مزایای گواهی انجمن سبز LEED 25
 مشارکت شبکه 25
فرصت های شغلی و امنیت شغلی 26
مهارت های ارتباطی تخصصی 27
تقاضا برای انجمن های سبز 27
کاربردهای LEED 27
کشاورزی، باغبانی و منابع طبیعی 28
معماری 30
تجارت، مدیریت و تامین مالی 31
ساخت و ساز 32
آشپزخانه ای و هتلداری 32
انرژی 32
فناوری مهندسی 33
سیاست محیطی و مطالعات 35
منابع انسانی 36
تضمین و بانکداری 37
طراحی داخلی 37
منظرسازی 38
ساخت و ساز 39
بازاریابی و روابط عمومی 40
مشاور املاک 41
حمل و نقل 41
برنامه ریزی شهری 42
عبارات کلیدی و تعاریف 43
فصل 2- فرایند آزمون 45
آزمون انجمن سبز LEED 46
هزینه ثبت نام و آزمون 46
فرمت آزمون 47
حفظ اعتبار 47
آمادگی برای آزمون 49
مواد مرجع 49
مطالعه برای آزمون 53
حفظ کردن 55
آزمون های تمرینی 56
خط زمانی 56
دادن آزمون 56
عبارت های کلیدی و تعاریف 58
فصل 3 – مفاهیم و مضامین اصلی LEED نسخه چهارم 59
تغییر اقلیم جهانی 61
گروه های اثر 62
رویکرد چرخه حیات 64
ارزیابی های چرخه حیات 65
هزینه یابی چرخه حیات 65
ارکان سه گانه توسعه پایدار 66
هزینه ساختمان سبز 67
ساختمان قابل احیا 69
فرایند یکپارچه 69
اعتبار فرایند یکپارچه 72
فازهای فرایند یکپارچه 73
فرایند تکراری 74
تفکر سیستم ها 75
سیستم های باز 76
سیستم های بسته 76
حلقه های بازخورد 77
نقاط اهرمی 79
عبارت های کلیدی و تعاریف 81
پرسش های تمرینی 83
فصل 4- بررسی کلی USGBC و LEED 85
انجمن ساخت و ساز سبز آمریکا 87
محصولات و خدمات LEED 87
مشارکت جامعه 88
آموزش 88
فرصت های طرفداری 89
ابتکارات مردمی 90
سیستم های رتبه بندی LEED 91
LEED برای طراحی ساختمان و ساخت و ساز (LEED BD+C) 93
LEED برای طراحی داخلی و ساخت و ساز (LEED ID+C) 95
LEED برای عملیات ساختمانی و نگهداری (LEED O+M) 97
LEED برای طراحی منازل و ساخت و ساز (LEED HOMES) 98
LEED برای توسعه همسایگی (LEED ND) 99
فهرست های کنترلی 101
پیش نیازها 101
اعتبارات 102
گروه های اعتباری عمومی 102
گروه های اعتباری منازل 107
گروه های اعتباری توسعه محله 108
تقاضای تفسیر اعتبار 108
حداقل الزامات برنامه 109
گروه های اثر 110
کتابخانه گواهی پایلوت 110
سطوح تایید 110
فرایند صدور گواهی 111
تیم پروژه 112
انتخاب سیستم رتبه بندی 113
ثبت پروژه 114
ارسال گواهی 114
بررسی پروژه 114
گواهی پروژه 115
هزینه LEED 115
برنامه های LEED 115
برنامه LEED VOLUME 116
برنامه LEED CAMPUS 116
برنامه تجدید صدور گواهی 116
گواهی های حرفه ای LEED 117
انجمن های سبز LEED 118
LEED APS 118
همراهان LEED 119
گواهی ها 119
سیاست های واژه شناسی و علامت تجاری 120
آیین نامه های LEED و ساختمان 120
سیستم های رتبه بندی جایگزین 121
عبارت های کلیدی و تعاریف 123
پرسش های تمرینی 125
فصل 5 – موقعیت و حمل و نقل 127
موقعیت و حمل و نقل 129
اهداف مکانی 129
راهبردهای مکانی 131
اهداف حمل و نقلی 136
راهبردهای حمل و نقل 136
اهداف توسعه سایت 141
راهبردها توسعه سایت 142
اهداف سلامت و قابلیت زیست 147
راهبردهای سلامت و زیست پذیری 147
اطلاعات میدانی 152
عبارت های کلیدی و تعاریف 153
پرسش های تمرینی 157
فصل 6- مکان های پایدار 159
مکان های پایدار و اثرات زیست محیطی 161
طراحی و مدیریت محل 161
طراحی مکان و اهداف مدیریتی 161
راهبردهای طراحی و مدیریت محل 161
مدیریت آب باران 166
اهداف مدیریت آب باران 167
راهبردهای مدیریت آب باران 167
اثر جزیره گرمایی 171
اهداف جزیره گرمایی 172
راهبردهای جزیره گرمایی 172
آلودگی نوری 174
اهداف آلودگی نوری 175
راهبردهای آلودگی نوری 175
اطلاعات میدانی 178
عبارت های کلیدی و تعاریف 180
پرسش های تمرینی 182
فصل 7 – بهره وری آب 184
رویکردهای نوآورانه برای حفاظت از آب 186
حالت های مبنا و طرح 186
EPACT سال 1992 187
معادل تمام وقت (FTE) 187
تجهیزات فلاش و تجهیزات جریان آب 189
افزایش بهره وری آب 189
کاهش مصرف آب فضای داخلی 190
اهداف کاهش مصرف آب فضای داخلی 190
راهبردهای کاهش مصرف آب فضای داخلی 190
کاهش مصرف آب فضای بیرونی 199
اهداف کاهش مصرف آب فضای بیرونی 199
راهبردهای کاهش مصرف آب فضای بیرونی 200
اطلاعات میدانی 204
عبارت های کلیدی و تعاریف 206
پرسش های تمرینی 208
فصل 8 – انرژی و اتمسفر 210
انرژی و اتمسفر 212
حالت های مبنا و طراحی 212
تقاضای کاهش انرژی 213
اهداف کاهش تقاضای انرژی 213
راهبردهای کاهش تقاضای انرژی 213
افزایش بازدهی انرژی 220
اهداف افزایش بازدهی انرژی 220
راهبردهای افزایش بازدهای انرژی 221
تولید انرژی تجدیدپذیر 226
اهداف تولید انرژی تجدیدپذیر 227
راهبردهای تولید انرژی تجدیدپذیر 228
مدیریت مبرد 233
اهداف مدیریت مبرد 234
راهبردهای مدیریت مبرد 234
عملکرد انرژی در حال پیشرفت 235
اطلاعات میدانی 238
عبارت های کلیدی و تعاریف 239
پرسش های تمرینی 243
فصل 9 – مواد و منابع 245
مواد و منابع 247
اهداف مواد و منابع 247
راهبردهای مواد و منابع 249
ویژگی های محصول و افشای اطلاعات محصول 249
حفاظت از مواد 250
اهداف حفاظت از مواد 250
راهبردهای حفاظت از مواد 250
مواد ترجیحی به لحاظ زیست محیطی 252
اهداف مواد ترجیحی به لحاظ زیست محیطی 253
راهبردهای مواد ترجیحی به لحاظ زیست محیطی 254
مدیریت زباله 263
اهداف مدیریت زباله 263
راهبردهای مدیریت زباله 264
اطلاعات میدانی 268
عبارت های کلیدی و تعاریف 269
پرسش های تمیرینی 272
فصل 10- کیفیت محیطی فضای داخلی 274
محیط داخلی 276
حالت های مبنا و طراحی 276
افزایش کیفیت محیطی فضای داخل 276
اهداف کیفی هوای داخل 277
راهبردهای کیفی هوای داخل 277
آسایش ساکنین 288
اهداف روشنایی 289
راهبردهای روشنایی 289
اهداف عملکرد صوتی 290
راهبردهای عملکرد صوتی 290
اهداف آسایش، سلامت و رضایت ساکنین 291
راهبردهای آسایش، سلامت و رضایت ساکنین 291
گروه بندی فضا 295
فضاهای تصرف شده در مقابل فضاهای تصرف نشده 295
فضاهای به طور منظم تصرف شده در مقابل فضاهای به طور منظم تصرف نشده 296
فضاهایی با یک ساکن در مقابل فضاهایی با ساکنین متعدد اشتراکی 296
اطلاعات میدانی 297
عبارت های کلیدی و تعاریف 299
پرسش های تمرینی 302
فصل 11- نوآوری و اولویت منطقه ای 304
نوآوری 305
اهداف نوآوری 305
راهبردهای نوآوری 305
اولویت منطقه ای 309
هدف اولویت منطقه ای 310
راهبردهای اولویت منطقه ای 311
اطلاعات میدانی 315
عبارت های کلیدی و تعاریف 316
پرسش های تمیرینی 317
فصل 12 – منابع اولیه 319
مراجع مقدماتی 320
راهنمای مفاهیم اصلی LEED: مقدمه ای برای LEED و ساختمان سبز، نسخه سوم 321
مقدمه ای برای ساختمان ها و جوامع سبز 321
تفکر پایدار 324
تفکر پایدار در کار: فرایندهای جدید برای سبز کار کردن 327
مفاهیم بنیادی ساختمان سبز و راهبردهای کاربردی 329
درباره USGBC و LEED 329
نتیجه گیری 334
پیوست ها 334
بخش های مقدمه و بررسی، راهنمای مرجع طراحی و ساخت ساختمان LEED، نسخه چهارم LEED 335
اتخاذ رویکردی جامع برای طراحی و ساخت 335
تدبیر در خصوص یک طرح کار LEED 336
حفظ انسجام در برنامه 336
حداقل الزامات برنامه 338
پیوست ها 339
بررسی فرایند گروه اثر و تخصیص امتیاز نسخه‌ی چهارم LEED 339
پیشینه 339
بررسی ساختار LEED 340
اهداف سیستم LEED 340
روش تخصیص امتیاز 340
لایه وزن دهی گروه اثر 340
وزن دهی خروجی گواهی 341
توسعه‌ی کارت امتیازی LEED 341
پیوست A 343
راهنمای کاربری نسخه‌ی چهارم LEED 343
به نسخه چهارم LEED خوش آمدید 343
عملکرد نسخه چهارم LEED 344
فرایند صدور گواهی LEED 344
آمادگی برای گواهی LEED 344
انتخاب سیستم رتبه بندی 345
انتخاب مابین سیستم های رتبه بندی 347
پیوندهای سریع 347
تغییرات در یک نگاه 347
راهنمای صدور گواهی LEED: تجاری 348
ثبت نام 348
درخواست دادن 349
بررسی 349
تحویل استعلام 350
گواهی 351
هزینه ها 351
منابع و ابزار 352
هزینه های گواهی LEED 352
هزینه های ثبت نام 352
هزینه های صدور گواهی 353
راهنمای انتخاب سیستم رتبه بندی 355
پیوست 357
استانداردها و مراجع گواهی LEED 357
پرسش های آزمون نمونه 364