به گزارش موسسه مطالعات راهبردی معماری ایران به نقل از بانک مسکن مسابقه ای برای طراحی مسکن ارزان قیمت اعلام شده است.

موضوع مسابقه :

بانک مسکن با توجه به رسالت و مأموریتهای خود به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه مسکن و توسعه شهری، در چارچوب سند راهبردی و سیاستهای ابالغی، اقدام به برگزاری مسابقه ایده و طراحی در حوزه مسکن قابل تامین برای اقشار مختلف اجتماع نموده است. لذا از کلیه حرفهمندان، متخصصین، دانشگاهیان و سایر عالقمندان دعوت به عمل آمده است تا در این رقابت شرکت جویند. این مسابقه فراخوانی از جامعه حرفهای در حوزههای مرتبط به برنامهریزی و تهیه مسکن در راستای توانمندسازی در تأمین مسکن برای اقشار مختلف است. این حوزههای تخصصی عبارتند از اقتصاد، جامعه شناسی، برنامهریزی و طراحی شهری، تکنولوژی ساخت، طراحی معماری و فرایند تولید مسکن. بدینسان موضوع مسابقه در وهله ی نخست، رسیدن به مناسب ترین ایدهها و برنامهها برای حل معضل تامین مسکن قابل دستیابی برای شرایط کنونی جامعه ی ایران است که در ادامه نیز با ارائه طرح برای اجرایی نمودن ایدههای منتخب پی گرفته میشود.

ارکان مسابقه  :

کارفرمای مسابقه: بانک مسکن

برگزار کننده مسابقه: شرکت هنر و معماری ایوان مهر ایرانیان

داوران مسابقه: هیأتی متشکل از داوران است که نتیجه مسابقه با داوری ایشان تعیین می شود. هیات داوری از بین افراد متخصص و مرتبط با موضوع مسابقه انتخاب می شوند. افراد پیشنهادی برای عضویت در هیات داوری به شرح زیر عبارتند از:

– خانم دکتر گیتی اعتماد: استاد دانشگاه، دکتری شهرسازی

– آقای دکتر پرویز پیران: استاد دانشگاه، جامعه شناس شهری

– آقای دکتر عبده تبریزی: استاد دانشگاه، دکتری امور مالی و بانکداری

– آقای دکتر محمود گلابچی: استاد دانشگاه، متخصص در حوزه تکنولوژی معماری

– آقای فردین یزدانی: کارشناس ارشد اقتصاد، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور

نوع مسابقه:

این مسابقه در دو مرحله انجام می پذیرد که هریک جداگانه برگزار شده و داوری می شوند. مسابقه دو مرحله ای مسابقه ای است که داوری آن در دو مرحله صورت گیرد. در مرحله اول تعدادی از ایده ها و برنامه های برتر که بتوانند راهکارهای تامین مسکن قابل دسترس در کشور را بر اساس تجارب گذشته، امکانات موجود، درس های جهانی و سایر عوامل پیشنهاد دهند، انتخاب می شوند. در مرحله ی دوم، صاحبان این ایده ها و یا شرکت کنندگان دیگر به ارائهی الگوها و پیشنهادات طراحی بر اساس ایده ی برتر منتخب در مرحله ی اول به رقابت می پردازند، و انتخاب برنده اول و رده بندی سایر شرکت کنندگان در هر مرحله جداگانه انجام می گیرد. مسابقه از لحاظ نوع و دامنه شرکت کنندگان، در مرحله اول مسابقه آزاد ملی است. مسابقه آزاد ملی مسابقه ای است که محدودیتی برای شرکت کنندگان نداشته باشد و همه جامعه اهل فن را در سطح ملی دربرگیرد. در مرحله دوم مسابقه محدود خواهد بود. مسابقه محدود مسابقه ای است که دامنه شرکت کنندگان آن به گروهی خاص از اهل فن )مثال از نظر محل اقامت، تجربه یا تخصص ویژه، و یا تعداد شرکت کنندگان محدود باشد. مسابقه از لحاظ محتوا، در مرحله اول اجمالی خواهد بود. مسابقه طراحی اجمالی، مسابقه ای است که برای دست یافتن به انگاره ها و ایده های برتر طراحی در موضوعی معین انجام گیرد، و نتیجه آن در حد طرح های اجمالی بیان کننده ایده طرح باشد. این برنامه در مرحله دوم تفصیلی خواهد بود. مسابقه طراحی تفصیلی، مسابقه ای است که برای دست یافتن به طرح مقدماتی در موضوعی معین انجام گیرد، و نتیجه آن، عالوه بر ایده طرح، مبین عناصر طرح، روابط آنها با یکدیگر و با محیط و زمین باشد، به نحوی که بر اساس آن بتوان طرح را به تمامی دریافت و نقشه های جزئیات اجرایی را بر مبنای آن تهیه کرد. حدود این طرح ها از نوع طرح هایی است که از فعالیتهای قسمت دوم از مرحله اول خدمات مهندسان مشاور معمار و شهرساز، مطابق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حاصل می گردد.

چشم انداز :

امروزه بیش از هر زمان دیگر، ضرورت ایجاد مسکن اجتماعی برای اقشار کمدرآمد احساس میشود. بیتوجهی به ضرورت فراهم نمودن مسکن اجتماعی درون شهرهای بزرگ غالباً در سراسر دنیا منجر به گسترش حاشیهنشینی و معضالت همراه با آن شده است. از سوی دیگر، ایجاد مسکن اجتماعی بهصورت محالت مجزا، یا حاشیه شهرها )مانند مسکن مهر( نیز خود شکل دیگری از حاشیهنشینی است بنابراین بسیار اهمیت دارد که مسکن اجتماعی در داخل شهرهای بزرگ و بهصورت پراکنده در میان انواع شکلهای دیگر مسکن ایجاد شود تا شهر ساختار طبقاتی نیابد و همه اقشار جامعه بتوانند در کنار یکدیگر از امکانات شهری یکسان استفاده کنند. به این ترتیب، دیگر با محلههای ثروتمندنشین و فقیرنشین چنان که امروز شاهدیم، مواجه نخواهیم بود. بنابراین پرهیز از یکسانسازی قطعات زمین و همچنین واحدهای مسکونی و ایجاد امکان برای شکلگیری تنوع در اندازه واحدهای مسکونی در کنار یکدیگر میتواند گامی در جهت جلوگیری از طبقاتیشدن محالت به حساب آید و به اقشار کمدرآمدتر این امکان را بدهد که در محالت درون شهر سکنا گزیده از امکانات و فرصتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی محالت مناطق مختلف شهر بهرهمند شوند. سوم اینکه واحدهای مسکونی کوچک الزاما مسکن اجتماعی برای اقشار کمدرآمد نیستند بلکه میتوانند انتخاب مناسبی برای برخی گروههای اجتماعی بهحساب آیند؛ بخصوص اگر درون یک ساختمان تنوعی از واحدهای مسکونی با مساحتهای مختلف شکل بگیرد میتواند پاسخگوی شیوه زندگی گروههای اجتماعی مختلف باشد.

خواسته های کارفرما : 

هدف اصلی از برگزاری مرحله ی اول این مسابقه جمع آوری بهترین پیشنهادات و ایده ها از سوی صاحبنظران و متخصصین و اندیشمندان مسایل شهری برای کمک به حل معضل تامین مسکن گروه های مختلف به ویژه گروههای کم درآمد در شرایط کنونی ایران است که عمدتا در موارد زیر خالصه می شوند:

۱ .نحوه ی تعیین مالک های تشخیص بهترین نقاط هر شهر برای ایجاد مسکن حمایتی از طریق نوسازی، بازسازی، بهسازی و سایر روش های پیشنهادی از سوی شرکت کنندگان

۲ .نحوه ی تأمین زمین با حداقل بهای ممکن برای ساخت مسکن حمایتی ضمن پای بندی به اصل توسعه ی درونی

۳ .مشوق های ممکن و روش های پایدار برای جلب مشارکت بخش خصوصی در تأمین مسکن حمایتی، به نحوی که در شرایط اقتصادی کنونی برای سرمایه گذاران و سازندگان به قدر کافی جذاب و قانع کننده باشند ) با توجه به آنکه حتی مدل زمین صفر هم در دوره های گذشته نتوانست منجر به جلب مشارکت کافی سرمایه گذاران و سازندگان شود(

۴ .چگونگی کاستن از تعداد کنشگرانی که هریک هزینه ای بر ساخت تحمیل می کنند، از شهرداری و تعدد دست اندرکاران طرح و ساخت و واسطهها تا توسعه گران و… به منظور کاهش هزینه های ساخت مسکن حمایتی

۵ .چگونگی پیشگیری از سقوط دهک های باالتر قشر کم درآمد ولیکن دارای مهارت و شأن اجتماعی )صنعتگران، نویسندگان، هنرمندان، تکنسین ها، …( به دهک های پایین تر با تأمین مسکن حمایتی مبتنی بر توجه به نحوه ی اشتغال آنان، شأن اجتماعی و گروه های سنی و قومی متفاوت آنان

۶ .چگونگی تلفیق فضای کار و مهارت آموزی و سکونت برای کلیه ی گروه های نیازمند مسکن حمایتی به منظور افزایش توان مالی ساکنین آتی در بازپرداخت وام و تأمین هزینه های نگهداری این مجموعه ها

۷ .پیشنهاد هر نوع فرایندی که به طور غیر مستقیم بتواند تأمین مسکن حمایتی را تسهیل نماید، مانند تسهیل انتقال کاربری های مزاحم از بناهای مسکونی در محدوده های مرکزی شهرها و کمک به تبدیل آنها به مسکن حمایتی

نام نویسی ، ارزیابی 

نام نویسی: گروه ها و افراد داوطلب شرکت در مسابقه ضمن ارسال چیکده سوابق خود به آدرس ایمیل: ir.maskan-bank@contest در نامهای با معرفی اعضای گروه، آمادگی خود را برای شرکت در مسابقه اعالم می دارند.

ارزیابی:

 ارزیابی در این مسابقه در سه مرحله صورت میگیرد که در گام نخست سوابق شرکت کنندگان توسط دبیرخانه مسابقه، بررسی و دسته بندی شده و متناسب با سهم های در نظر گرفته شده برای هر دسته از شرکت کنندگان ) دانشجویان، حرفه مندان و …(، مورد سنجش قرار میگیرند.

 در مرحله بعد ارزیابی آثار ارسال شده در مرحله اول مسابقه توسط هیأت داوران صورت میگیرد و ایده های برتر در هر حوزه )اقتصادی، جامعه شناسی، برنامه ریزی و طراحی شهری، تکنولوژی ساخت، طراحی معماری و فرایند تولید مسکن( انتخاب و ضمن تقدیر، قدردانی و ارائه جوایز به آنها، ۱۱ ایده ی برتری که ماهییت فیزیکی داشته و قابل اجرا می باشند، امکان راهیابی به مرحله بعد و ارائه طرح اجرایی را می یابند و از آنها برای انعقاد قرارداد و اجرایی کردن ایده ها دعوت به عمل می آید. مدل های اقتصادی، اجتماعی و … که ماهیت طراحی فیزیکی نداشته باشند، به نام شرکت کنندگان ثبت شده و به سازمان های مربوطه ارجاع داده می شوند .

 در انتهای مرحله دوم نیز از میان طرح های ارائه شده هیأت داوران به گزینش برترین طرح خواهند پرداخت.

برای جوایز مرحله اول:

نفر اول: ۲۰۰ میلیون ریال

نفر دوم: ۱۰۰میلیون ریال

نفر سوم: ۵۰ میلیون ریال

انعقاد قرارداد طراحی با ۱۰ ایده ی برتر با ماهیت طراحی

مرحله دوم: اهدای جایزه ملی معماری با طرح برتر از سوی وزارت راه و شهرسازی

برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید برنامه مسابقه را از طریق لینک زیر دریافت نمایید :

لینک دریافت برنامه