اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


فراخوان دومین سمپوزیوم بین المللی آرمانشهر کودکان برای دریافت مقالات منتشر شد.

 • چارچوب استراتژی طراحی و برنامه ریزی
 • شهرهای دوستدار کودک
 • ابتکارات شهر دوستدارکودکان
 • تحرک و آزادی حـرکت
 • بازی و فضـای عمـومی
 • آموزشـی و بـهداشتی
 • شهر از نـگاه کودکان
 • شهرسازی و مسکن
 • مشارکت کودکان
 • شهر هوشمند
 • جایگاه و حقوق کودکان در شهرها و روستاها
 • کودکان به عنوان شهروند مسئولیت پذیر
 • حقـوق‌کودک و میـراث ملی ‌فرهنـگی
 • آموزش و تحصیل کودکان
 • حقوق کودکان کار و‌خیابان
 • حق بازی و شادی کودک
 • فقر و مسائل بهداشتی
 • حق کودک بر خانواده
 • عدم تبعیض و برابری
 • حقوق کودکان مهاجر
 • ایمنی محیطی و اجتماعی کودکان و نوجوانان
 • هویت شهروندی، زبان و فرهنگ
 • حفاظـت محیط‌‎زیست‌کودکان
 • آسیب‌های اجتماعی‌کودکان
 • کودکان اوتیسم و معلول
 • امنیت اجتماعی‌کودکان
 • گردشگری و سلامت
 • آموزش و بازی
 • ورزش و هنر