اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


گروه معماران آراه شامل پریا سید جواهری و امید کامیاب شندی اخیراً طراحی مانتو با الهام از آثار معماری معاصر ایران انجام داده‌اند. این اثار با هدف آشنا سازی مردم با فرهنگ اصیل و در عین حال مدرن خود انجام شده است. این اثار در جشنواره سیپال شرکت داده شده اند.