اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


طراحی شوروم با ترکیبی از مواد بازیافتی
متراژ : ۳۵ مترمربع
مکان پروژه : نیاوران
طراحان : پریا سید جواد جواهری
امید کامیاب شندی
موسسان معماران آراه
به علت بودجه محدود کارفرما پیشنهاد مطرح شده با استفاده از ضایعات و دورریزهای ساختمانی بود.