اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


محمد غفاری در این پیام ویدئویی از معماران و هنرمندان جهت حضور در گالری فرهنگستان هنر و بهره مندی از مزایای آن دعوت نموده است. او کیوریتور این فرهنگستان است. تهیه این فیلم با استودیو نیکدل بوده است