اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


دومین نشست از فصل دوم برنامه دست به نقد به گفتگو با معماران خالق «اِو دیزاین» در استان گرگان، مجتبی نقی زاده و نسترن توکلی بزاز اختصاص یافته است. این برنامه نیز به میزبانی علیرضا عظیمی، مدیر مسئول پایگاه خبری فضای نو انجام می پذیرد. دانشگاه فنی دکتر شریعتی و انجمن علمی معماری این دانشگاه نیز از حامیان و برگزارکنندگان اصلی رویداد هستند . رستوران باغ پدری از جمله آثار دفتر او دیزاین است.