اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


دانیال شاملو و شهربانو پارساکیان به مقام نخست مسابقه ملی “بدنه و المان ورودی منطقه گردشگری صفه” دست یافتند.

در مبانی نظری طرح پیشنهادی آنان چنین میخوانیم:

«حجم طبیعی و سنگین کوه، الهام بخش استفاده از سنگ های قله و قواره دار بود. همنشینی عنصری پیرامون طبیعت از جنس خودش، قله سنگ های همگون با کوه صفه و مکعبی شکل در ردیف و ستون های منظم بر روی هم قرار گرفته اند تا مکعبی بزرگتر و حجیم را شکل دهند. مسیر دسترسی، ورود و خروج به عنوان نیروهای وارده به مکعب ها باعث به حرکت درآمدن آنها در محور افقی شده و در نهایت حرکت خودروها و محل ورود و خروج به عنوان بردار اصلی، باعث حذف تعدادی از قله سنگ ها و در نتیجه شکل گیری درگاه ها شد.

فضای مورد نیاز نگهبانی به عنوان نیروی ثانویه باعث حذف تعدادی از قله ها شد و نیاز تامین نور و دید، جهت کنترل تردد فرصتی برای ایجاد پارادوکس موجود در موضوع طراحی گردید.

سردر ورودی محلی برای ورود یا خروج؟ عنصری دعوت کننده با بدرقه کننده؟

این دوگانگی باعث همنشینی بی واسطه شیشه ها در لابه لای احجام سنگی شد. شیشه های بدون قاب، در دل سنگ ها قرار گرفته اند. با تحلیل مجدد مسیرهای حرکتی به عنوان نیروهای وارده به مکعب اصلی، دریافتیم که نیروی سومی را نادیده گرفته ایم و آن، نیروی عابران پیاده و دهگذران جداره شهر بود. این نیروی سوم منجر به شکل گیری پله ها و سطح فوقانی نظرگاه گردید.

حال این طرح بدن آگاه جدیدی از ورودی ایجاد می کند. بدن در ارتباط با این عنصر می تواند منظرهای مختلفی را تجربه کند. شاید از ابتدا می بایست به این مسئله فکر می شد ولی روند پروژه خود را در این مسیر قرار داد و این تجربه برای ما مهم ترین دستاورد این طراحی بود.»