اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


شرکت مبلمان vitra کلیه اطلاعات فایلهای 2D و 3D ، رندرها ، گزارشهای فنی و پایداری محصولات خود را برای دانلود عموم قرار داده است. البته این پروژه بسیار بزرگتر است و تمام و گواهینامه ها ، فکتهای فنی و بروشورها و تصاویر محصولات را نیز شامل میشود. بهره برداری از این صفحه حقیقتاً خود را ساعتها مطالعه ، برنامه ریزی و امثالهم نیاز دارد. به نظر میرسد این رویکرد ویترا در جهت ارتقای ساخت دیزاین در دنیا اتخاذ شده است.

مشاهده صفحه مربوطه و دانلود اطلاعات