اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


نگاهی به مقاله علمی “تأملی در خاستگاه و چگونگی شکل‌گیری «دکوراسیون داخلی»، «طراحی داخلی»، و «معماری داخلی» اثر مریم دربند(دکتری معماری، دانشکدهٔ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران)، نادیه ایمانی(دانشیار گروه معماری، دانشکدهٔ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران) و محمدرضا رحیم‌زاده(استادیار گروه معماری، دانشکدهٔ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.) این مثاله پیش تر در ژورنال علمی هنرهای زیبا – دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

چکیده

حدود دو سده است که «دکوراسیون داخلی»، «طراحی داخلی»، و «معماری داخلی» در نامیدن تخصص‌هایی به کار گرفته می‌شوند که مربوط به سامان‌بخشی فضاهای داخلی است. با وجود اینکه ظهور این تخصص‌ها با تقدم و تأخر بوده است، امروزه هر سه در گفتمان آموزشی و حرفه‌ای مربوط به فضاهای داخلی حضور دارند، اما چگونگی شکل‌گیری آنها در نسبت با هم مناسباتی پدید آورده‌ است که  پرسش‌برانگیز و درخور تأمل است. هدف این پژوهش، فهم چگونگی نسبت میان ظهور این سه تخصص با تأمل در مبادی و مبانی شکل‌گیری آنهاست. بدین منظور، در این پژوهش ابتدا منشأ و خاستگاه شکل‌گیری هر یک از این تخصص‌ها در دو بستر حرفه و آموزش واکاوی شده است، سپس نسبت میان ظهور آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. روش این پژوهش تحلیلی‌تفسیری و استدلال منطقی است. در یافته‌های این پژوهش، نحوة برهم‌کنش عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی، و معماری داخلی و چگونگی نسبت میان این سه تخصص به صورت یک مدل مفهومی تبیین شده است. از آنجایی‌که عمر اندکی از موضوعیت‌یافتن این تخصص‌ها می‌گذرد، در میان اهالی دانش و حرفه ابهام‌هایی در فهم چیستی و چگونگی آنها وجود دارد؛ این پژوهش به فهم دقیق‌تر این تخصص‌ها و روشن‌نمودن موقعیتشان نسبت به هم کمک می‌کند.

واژه‌های کلیدی: دکوراسیون داخلی، طراحی داخلی، معماری داخلی، حرفه، آموزش، خاستگاه

* مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول، با عنوان «تأملی در بنیان‌های نظری معماری داخلی» است که با راهنمایی نگارندگان دوم و سوم، در دانشگاه هنر در حال تدوین است.

برای دانلود متن کامل این مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود مقاله