اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


بیانیه دومین سمپوزیوم بین‌المللی آرمانشهر کودکان

یکی از مهم‌ترین دوران زندگی هر انسانی دوره کودکی او می‌باشد. بنا به تعریف سازمان جهانی یونیسف دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها و مساعدت‌های ویژه‌ای از جانب خانواده می‌باشد؛ به دلیل آنکه خانواده جزء اصلی جامعه، محیط طبیعی و امن برای رشد و رفاه تمامی اعضای خانواده، خصوصاً کودکان می‌باشد. اما رشد و برطرف‌سازی نیازهای کودکان فقط در خانواده تکمیل نمی‌گردد؛ بلکه شاید نیمی از انتظارات کودکان در شهر و امکانات موجود در آن برآورده می‌شود. بر این اساس، دومین سمپوزیوم بین‌المللی آرمان‌شهر کودکان در هشت محور اصلی شامل ابتکارات شهر دوستدارکودکان، حفاظـت محیط‌‌زیست‌کودکان، معیـارهای‌بیمارستـان‌کودکان، ورزش و بازی‌کودکان در شهر، چارچوب ملی مدرسه دوستدارکودک، مطالعات و آسیب‌های اجتماعی‌کودکان، نقش پلیس و امنیت اجتماعی‌کودکان، و حقـوق‌کودک و میـراث ملی ‌فرهنـگی، تبیین و برگزار گردید. نکته حائز اهمیت ایجاد دریچه‌ای جدید و متفاوت از دوره نخست این سمپوزیوم است. در دوره اول که در اردیبهشت 1400  برگزار گردید، محوریت اصلی بر مبنای مشارکت کودکان در فرایند برنامه‌ریزی،کودک به عنوان شهروند دموکراتیک، شهر از نگاه کودک، حقوق کودک و میراث ملی فرهنگی، و ارتقا سلامت جسم و روان مادر و کودک در تردد و جابجایی شهری قرار داشت. بنابراین رویکرد و محور اصلی در دوره نخست، کودک به عنوان شهروند دموکراتیک، با قابلیت مشارکت در فرایندهای برنامه‌ریزی تعریف و مورد واکاوی قرار گرفت و در دومین دوره مطالعات وآسیب‌های اجتماعی‌کودکان با هدف ارائه چارچوب‌های ملی پررنگ گردید. در همین راستا، نشست‌های متعدد و کارگاه‌های علمی با حضور اساتید مرتبط با حوزه کودک با تاکید بر بعد محیطی برگزار گردید. دومین سمپوزیوم بین‌المللی آرمان‌شهر کودکان با حوزه‌های نفوذ متنوعی در حوزه‌های تئوری، اجرایی و عملیاتی با مشارکت فعالان این حوزه در طی سلسله نشست‌ها، و کارگاه‌های متنوعی برگزار گردید. در این راستا برگزارکنندگان این سمپوزیوم پیگیری مطالبات ذیل را خواستار می‌شوند:

  • ارزش‌دهی به کودکان در طراحی انواع محیط‌ها و توجه به حقوق کودکان
  • امنیت و ایمنی کودکان در ابعاد شهری و محیطی
  • برنامه‌ریزی مبتنی بر نیازسنجی کودکان
  • مشارکت در برنامه‌ریزی و طراحی مشارکتی
  • قلمرویابی و قلمروپایی کودکان در محیط شهری
  • تطبیق‌دهی شرایط اجتماعی، فرهنگی با نیازهای کودکان
  • شناخت عوامل موثر آسیب‌زایی روحی و روانی کودک در شهر و محیط
  • تسهیلات، فعالیت‌ها و خدمات مبتنی بر ادراک کودک از محیط

در انتها، بر خود لازم می‌دانیم از تمامی اساتید، اعضای هیئت علمی، همکاران علمی که به هر نحوی، موجب پربار شدن بار علمی این سمپوزیوم، و برگزاری منظم نشست‌ها شدند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

منتخبین دومین دوره سمپوزیوم بین‌المللی آرمانشهر کودکان در بخش مقالات:

مقاله برگزیده دوم:

خانم‌ها فرهیخته منتظری، سیده نگین موسوی، حافظه پوردهقان

موضوع مقاله:

بررسی تطبیقی مولفه های کالبدی محیط در جهت افزایش حس قلمروپایی کودکان نمونه موردی پارک ساعی و پارک لاله تهران

مقاله برگزیده سوم:

خانم ایسترم عزیزی

موضوع:

بررسی راهکارهای تامین امنیت محیطی شهر دوستدار کودک توسط مدیریت شهری