اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


موقعیت : فرشته

مساحت : ۹۰ متر مربع

معمار داخلی : ترانه خویدی

مدیر اجرایی : چکامه خویدی

سال طراحی و اجرا : مهر ۱۴۰۱

کارفرما : wyssmaison

Photo: deed studio

روشنایی : rona lighting

طراحی و ساخت مبلمان : ترانه خویدی

ده است.