ویلای میلر اثری است از ارو سارینن . طراحی داخلی خانه به سبک مینیمال است لیکن نشیمن خانه حکایت دیگری دارد.

نشیمن به مثابه قلب خانه با تغییر در رنگ خود به طیف قرمز ، فرورفتگی در کف و مبلمان خاص خود همچون قلب خانه و کانون خانواده و محافل آنها عمل می‌کند.