اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


انجمن مفاخر معماری ایران ، درگذشت استاد برجسته دکتر ناصر تکمیل همایون را به مردم شریف ایران علی الخصوص جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت عرض مینماید. دکتر تکمیل همایون فارغ التحصیل دانشگاه تهران و دارای دو دکترای تاریخ و جامعه شناسی از دانشگاه پاریس بود. از دکتر تکمیل همایون کتب ارزشمندی همچون تاریخ اجتماعی فرهنگی ایران در عصر ناصری و تاریخ آموزش و پرورش در ایران به یادگار مانده است.