معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

شبنم محمدی

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

– متولد 1368 – فارع التحصیل کارشناسی معماری

– عضو موسس دفتر معماری وارتا و همکاران 1396