معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

رسول حسینی

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

متولد 1365 فارغ التحصیل ارشد معماری هنرهای زیای دانشگاه تهران ، استاد مدعو دانشگاه علم و فرهنگ تهران می‌باشد. زمینه اصلی تخصص معماری، منظر و طراحی شهری بوده که اهم فعالیت ها در حوزه مجموعه های گردشگری و شهری بوده است.
از دیگر سوابق ایشان میتوان به معاونت پژوهش و فناوری کانون معماران و شهرسازان جوان، دبیر انجمن علمی معماری دانشگاه تهران، برگزیده مسابقات ملی معماری، برگزیده جایزه میرمیران معماری و سینما و سفیر اینسپایرلی در ایران اشاره نمود.