فیلم کامل نشست دست به نقد با مجتبی نقی زاده و نسترن توکلی

سلسله نشستهای دست به نقد به نقد معماری و [بیشتر]