معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان شیراز: در میان کوچه باغ‌های شیراز | خرداد 1400 | شیراز | هتل هما

رزا تبادار

با حمایت شرکت فنی مهندسی پیرامید

– متولد 1371 – دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تهران

– مدرس دانشگاه

– عضو موسس دفتر معماری وارتا و همکاران 1396 – همکاری با دفتر سازه گستران فارس

– مشاور کمیسیون گردشگری شورای شهر شیراز