معماران مدعو به نخستین نمایشگاه مجموعه آثار دفاتر جوان استان البرز: رویاهایی برای البرز| تیر 1400 | کرج| هارمونی سنتر

یحیی باقری

با حمایت هارمونی

 • دانشجوی دکترای مهندسی معماری
 • معماری- معماری
 • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • 1398- تاکنون
 • کارشناسی ارشد مهندسی معماری
 • معماری-معماری
 • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • 1392-1394
 • کارشناسی مهندسی معماری
 • دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • 1388
 • طراحی و اجرای بیش از  پروژه در قالب سفارشات و مسابقات
 • نگارش قریب  مقاله علمی