این گفتگو در باغ سفارت ایتالیا و در قالب پروژه فرهنگی چشم داموس به ایران که در آن به فرهنگ و معماری ایران پرداخته میشود انجام شده است