اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


ابعاد بسیار کوچک این خانه و نورگیری آن فقط از سمت غرب باعث نشد معمار از مسئولیتهای خود دست بکشد