اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه کامیران
ویژگی های فضایی خاصی که نیاز این کاربری بوده در کنار دغدغه های مد نظر کارفرما، در  بنایی که تناسب ابعادی مناسبی نداشته، سبب چالشی متفاوت برای تیم طراحی شده بود.
با توجه به موقعیت مکانی پروژه و قرار گیری آن داخل کوچه و با فاصله از دید خیابان اصلی، سعی شد تا با چرخش و ایجاد زاویه در نما در دو قسمت ارتفاعی و دو جهت متفاوت، به این نکته پاسخ داده شود تا دید به پروژه از خیابان چند برابر شود.
سطح شفاف تیزگوشه، با چرخش مناسب در حجم، در جایگاه ویترین نمایش محصولات، در بنایی که تنها یک نمای اصلی داشته، بعد متفاوتی به دیده شدن مجموعه اضافه کرده است.
در طراحی مینیمال فضای داخلی با متریالهایی در رنگ بندی و بافت مناسب، در کنار ریتم هماهنگ ایجاد شده در باکس جداره ها، سقف و کف،سعی شده تا علاوه بر رساندن مفهوم متناسب با کاربری پروژه و مبحث تکنولوژی، جلب توجه مراجعه کنندگان را به همراه داشته باشد.