اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


تلنگری برای یادآوری این نکته که پارچه ها چقدر در معماری داخلی مهم هستند. 10 عکس ، 10 عرصه استفاده از پارچه در معماری داخلی ، هزاران و چه بسا میلیونها تجربه و البته به هین تعداد خاطره در این موضوع نهفته است. شاید کمتر متریالی چون پارچه در معماری داخلی باشد که تا این سطح و حجم کاربرد و تنوع دارد.