در این مطلب هشت طرح مدرن برای تختخواب معرفی شده است. این تختها اغلب با چوب و چرم طراحی شده اند. خاصیت هنری عموم اینها، سادگی و ارزان بودن آنهاست. برخی از این تختها قابلیت ساخت توسط افراد ماهر عمومی را نیز دارند.