اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


اتصال دریا و جنگل ، ایده اصلی شکل دهنده این طرح می‌باشد، بدین منظور فرمی قابی شکل برای این گزینه در نظر گرفته شده است . حداکثر بهره گیری از منظر دریا و جنگل برای هر واحد با ایجاد زاویه در هر بال از بنا فراهم شده است تراس های با منظری رو به بی نهایت از مزایای این حجم می‌باشد.

نور گیری های مناسب کاربری مسکونی نیز با توجه به اقلیم منطقه مورد نظر بوده است.

زاویه 120 درجه ایجاد شده بین هر یک از بال های همچنین باعث ایجاد حس دعوت کنندگی از یک سوی حجم و ایجاد گشودگی از سمت دیگر ( رو به دریا ) شده است.