اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


مهندسین مشاور شارستان از سال 1346 در کشور آغاز به قعالیت نموده است. 10 اثر مسکونی منتخب از این مهندسین مشاور را که بین دهه های 40 تا 60 خورشیدی طراحی و ساخته شده اند را مرور می نماییم. برای اطلاعات بیشتر شامل تصاویر و مبانی فکری آثار می توانید به سایت شارستان مراجعه نمایید: