اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


پروژه: پنت هاوس

‏‎لوکیشن: مازندران، بابلسر

‏‎مساحت: ۴۰۱ مترمربع

‏‎معمار: آرش خطیر

‏‎مدیر طراحی: موژان بهرو

‏‎سرپرست تیم فنی: یاسمن تقی نیا

‏‎تیم طراحی: پرهام کلانی- هدی شیخ الاسلامی

‏‎مدیر اجرایی : امیر خطیر

‏‎سرپرست تیم اجرایی : بهنام فرحانی

‏‎سال طراحی: ۱۴۰۰

‏‎شروع اجرا : اردیبهشت ۱۴۰۱

‏‎پایان اجرا : شهریور ۱۴۰۱

‏  @alireza_goudarzimehr : کارفرما

‏by @arashkhatirteam

‏Photo by @deedstudio

‏lighting @majlesi_lighting