معماران هورنو نام دفتری است که در سال 1392 توسط محمدرضا تعبدی و احسان نعمت الهی تأسیس شده است. کلینیک تغذیه دکتر مظلوم و آپارتمان 244 از جمله اثار این دفتر است که هر دو در شهر شیراز به سرانجام رسیده اند.