کتاب جدیدی در باب طراحی داخلی به زبان فارسی منتشر شده است. دانشگاه هنر و معماری پارس ناشر این کتاب بوده است.

در تصاویر می توانید فهرست و مقدمه کتاب را مطالعه نمایید.