سلسله نشستهای دست به نقد به نقد معماری و تحلیل آثار معماران ایرانی با حضور علیرضا عظیمی می پردازد. این فیلم، نسخه کامل نشست دست به نقد با علی سوداگران از فصل دوم برنامه است که در آذر 1399 برگزار گردیده است. این برنامه با همکاری انجمن علمی معماری دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران برگزار می گردد.

https://www.aparat.com/v/4tJRb