اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


فیلی نایاب و کمتر دیده شده از علی اکبر صارمی در حال توضیح و ارائه در خانه هنرمندان

این فیلم توسط ثمر صارمی دختر استاد در اختیار فضای نو قرار گرفته و به نظر میرسد به صورت آماتور ضبط شده است.