اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


بـه گــــزارش روابـــــط عـــمومی دبیـــــرخانه دائــــــمی رویــــــداد، ســــــومین دوره فــستیوال با موضــوع خانه‌های معاصــر بومی روستــایی مورخ 21 لغایــت 24 مرداد 1400 هــم‌زمان با بـیست و یـکمین نمایـشگاه بین‌المــللی صنــعت ساخــتمان واقع در محل دائمی .نمایشگاه‌های بیــن‌المللی تهران به صورت اختصاصی در سالن 35 نمایشگاه برگزار می‌شود این رویـداد ملـی با حضور و حمایت جمع کثیری از پیشکسوتـان،‌ نخبگان، اساتید دانشگاهی انجمن‌های علمـی ایران، دفاتر معماران حـرفه‌ای، طـراحان و معماران جوان، صنایع وابسته و متخصص،‌ هلدینگ‌های سازندگی و کارفرمایی،‌ در سومین دوره پیاپی علاوه بر بهبود عملکرد ملی فستیوال، در جهت میسور شدن چـشم‌اندازهای بیــن‌الملل با هدف شناساندن ایـده‌ها و طرح‌های خلاق، معـرفی استعدادهای جوان، ارتقای سطح کیفی طراحی و معماری ایرانی، تحقق ،حقوق بشر، احترام جهانی، کرامت انسانی و رفتار بی‌طــرفانه همه اشخاص در زمینه اشتغال حقوق مدنی و تجاری بدون در نظر گرفتن نـژاد، جنــسیت و توانایی فیزیکی با تـفکر جمعی و .تصمیم‌گیری در کنار سیاست‌گذاران این حوزه به صورت استراتژیک برنامه‌ریزی شده است بدین‌وسیله از کلیه علاقه‌مندان و فعالین حوزه صنعت ساختمان کشور جهت حضور، ثبت‌نام و مشارکت در بخش‌های گالری معماران جوان، سازمان‌های کارفرمایی،‌ دفاتر معماران حرفه‌ای .و تامین‌کنندگان دعوت به‌عمل می‌آید

تــــاریخ ارســــال آثــــــار جــهت ارزیــــابی و داوری: 1 تا 20 تیـــرماه 1400

تــــاریخ ارزیـــابی مرحــله اول آثـار جهت حضور و نمایش: 4 مرداد ماه 1400

تــــاریخ اعـــلام فهرست آثار منتخب جهت حضور و نمایش: 6 مردادماه 1400

آخــرین زمــان ارســـال مـدارک و مستنــدات نــهایی آثـار طبـق لیـات مصوب

جــــهت آمـــــــــاده‌ســـــازی گــــــالری: 14 مردادماه 1400

تـاریخ ارزیابی مرحله دوم (نهایی) آثار: 22 مرداد ماه 1400

تــاریخ اعـلام آثـار بـرگزیده: 24 مردادماه 1400 همزمان با مراسم اختتامیه سومین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان


دفاتر معماران حـرفه‌ای از مهم‌ترین بخش‌های سومین فـستیوال ملی معماران و کارفرمایان است که در بیست و یکمین نمایـشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران در گروه‌های مختلف با مشارکت تــامین‌کننــدگان و شـرکت‌های دانـش‌بنیان جهت آشنایی با آخـرین نـوآوری‌ها و پیشرفــت‌های حــوزه ساخــت و سـاز بــرنامه‌ریزی و طـراحی شده است. تــامین‌کننــدگان و هلدینــگ‌های سـرمایـه‌گذاری با رویـکردی متفاوت در کنار محصولات جدید و نـوآورانه خود امکان بـرگزاری کـارگاه‌های تخصصی و آمـوزشی با حضور طـراحان و معماران خواهند داشت این بخش با هدف ارتـقای سطح کیفی طراحی و معماری ایرانی فـرصتی محـدود برای آشنایی ،و برقرای ارتباط مستقیم در زمینه اشتـغال، حـقوق مدنی و تجاری بدون در نظر گرفتن نژاد جنسیت و توانایی فیزیکی برای دفاتر معماران حرفه‌ای و صنایع وابسته به صنعت ساختمان است. بدین‌وسیله از دفاتر معماران،‌ دفاتر فنی و مهندسی، علاقه‌مندان و فعالان این عرصه ،جهت حضور، ثبت‌نام و مشارکت در بخش‌های گـالری معماران جوان، سازمان‌های کارفرمایی .دفـــاتر معــماران حــرفه‌ای و تامین‌کنندگان دعــوت به‌عمل می‌آید