اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


موزه خانه لندن طی فراخوانی از مردم جهان دعوت نموده تا با ارسال تصاویری، بخشی از واقعیت زندگی این روزهای خود در خانه را به تصویر بکشند. تصاویر برتر در موزه ثبت و به نام افراد نمایش داده خواهند شد. این موزه از سال 1900 به موضوع خانه و اوقات زندگی در آن می پردازد و اخیرا با بودجه بیش از 18میلیون پوند بازسازی شده است. در بازسازی اخیر تعداد گالری ها افزایش پیدا کرده و یک کتابخانه تخصصی با موضوع خانه در راه اندازی شده است. مسئولین موزه باور دارند که بشر در حال تغییر حالت خانه در ذهن و واقعیات زندگی خود است و دیگر هرگز خانه فقط محلی برای استراحت و خواب نیست. این وظیفه موزه خانه لندن است که با استناد با شاهدان حقیقی و واقعی بخشی از تغییر حالت خانه را برای آیندگان به یادگار بگذارند.