اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


در این مجموعه طراحی قلم با نگاه معنایی و کاربردی با گرته برداری از طبیعت شکل گرفته است که با بررسی ویژه گی های نهان و بارز کارکتر مار و پویایی آن در حرکت و انطباق آن درسیالیت به عنوان یک گزینه همسو برای طراحی قلم انتخاب گردید.