دفتر معماری RCR از جمله برندگان جنجالی جایزه پریتزکر در سالیان اخیر بوده است. دفتر اصلی این گروه در کشور اسپانیا مستقر است. بنیاد هایت، برگزار کننده جایزه پریتزکر با انتشار سه فیلم به معرفی این دفتر ، گفتگو با معماران آن و نگاه انان به مصالح و معماری پرداخته است.