اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


تبه اول مسابقه طراحی المان دانشگاه ایلام
“دفتر معماری “مَن
طراح:  پژمان احمدی- معصومه جمالدینی
@my.architectural.office
@dr.pezhmanahmadi
@masume_jamaledini
کارفرما: دانشگاه ایلام
هیئت داوران: دکتر طاهرعلی محمدی- دکتر بهروز صالحی- دکتر بهروز سپید نامه- دکتر محمدمهدی احمدی- دکتر جمال خداکرمی

کوشش نمودیم برای طراحی یک المان هویتی مبتنی بر حافظه و تأکید بر خاطره جمعی!
کلیدواژه را فضای جمعی دانشجویان قرار دادیم تا با تمرکز بر المانی با هویت آموزشی و با کارکرد هویتی-فرهنگی فضا را ارتقا بخشیم. این المان بایستی به عنوان یک سمبل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، در شکل گیری خاطره جمعی دانشجویان و اساتید نقش آفرینی نماید.بالا بردن درک هنری دانشجویان، تقویت دهنده مکان و زمان و ارتباطات اجتماعی و کلامی میان آنان، ارتقا سطح دلبستگی به فضا و محیط دانشگاهی و ایجاد نشاط و سرزندگی در قرارگاه رفتاری و دعوت آنان به فضا از مؤلفه های طراحی این المان است.
تلاش نمودیم با بازتعریف فضای سایت و جانمایی مطلوب و حفظ درخت موجود، یک المانی نه فقط نمایشی بلکه عملکردی طراحی گردد و این چراغ راهی باشد برای طراحان که دغدغه شان یک المان نمایشی صرف برای تقلیل نگاه مخاطب نباشد.