اختصاصی پایگاه خبری فضای نو : رسانه تخصصی طراحی داخلی


مانا و فرها

نام دفتر طراحی: خانه آرش مدنی / معمار: آرش مدنی/ ترسیم: مینا نظم جو / مدیرپروژه و اجرا: ایرج سمیاری / مبلمان: دکوسیت/ عکاس پروژه: محمدحسین حمزه‌لویی / محل پروژه: تهران – اوین /  سال: 1400